Në ditën e sotme u ekzekutua Mulla Jakup Kardoviq -Kombi