SKUPŠTINA KOSOVA IZGLASALA: UBUDUĆE LIČNE KARTE I NA BOSANSKOM JEZIKU!

Licna_karta_KosovoBajrami

Na sjednici Skupštine Republike Kosova održanoj u ponedjeljak, 30. 11. 2015.:, pod obimnim dnevnim redom, između ostalih, bila je i 17. tačka dnevnog reda: “Drugo čitanje prijedloga Zakona o ličnoj karti”.

Na taj Zakon, kako je naša javnost i obaviještena od ranije, bio je podnijet Amandman br. 9. predložen od bošnjačkog poslanika Ćerima Bajramija, koji je član Komisije za unutrašnje poslove, a koji je jednoglasno, poslije iscrpnih diskusija na dvije-tri sjednice, podržala ovaj Amandman i to kao svoj (zbog proceduralnih obaveza).

Amandman br. 9. na član 10. ZAKONA O LIČNOJ KARTI GLASI: “Članu 10. dodaje se paragraf 1. koji glasi: Obrasci i lične karte za pripadnike nevećinskih zajednica se štampaju i na njihovim jezicima koji su u upotrebi na lokalnim nivou.”

Poslanik Ćerim Bajrami se zahvalio svim poslanicima pozicije i opozicije iz Komisije za unutarnje poslove i nadzor FSK koji su podržali ovaj Amandman, kao i svim poslanicima koji su glasali “ZA”, a zasebno poslanicima nevećinskih zajednica, među njima, naravno, i onima iz bošnjačke zajednice.

Dakle, ubuduće će, pored albanskog, srpskog (na ćirilici) i engleskog jezika, na Ličnoj karti za Bošnjake Ksoova biti i četvrti jezik – bosanski (latinicom u ijekavskoj varijanti) i za Turke na turskom jeziku, koji unazad dvije godine već imaju to pravo, ali se sada ono i zakonski legalizuje.