Çertifikata e regjistrimit, Numri fiskal dhe logaria bankare

logaria 001