Službeni jezik pred Ustavnim sudom

dresevic

Odbornik Bošnjačke stranke Nedžad Drešević podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe statuta Glavnog grada koja propisuje da je u Gradskoj opštini Tuzi u službenoj upotrebi i albanski jezik. Drešević smatra da ova odredba nije u skladu sa Ustavom Crne Gore koji propisuje da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

 

On u inicijativi navodi da odredba statuta nije u skladu ni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi koji jamči manjinskim narodima zaštitu i unapređenje manjinskih prava u skladu sa Ustavom, piše Dan.

“Odredbe člana 16 stav 2 statuta Glavnog grada koje se primjenjuju i na gradske opštine, u Gradskoj opštini Tuzi propisuju da je u službenoj upotrebi i albanski jezik, što se može tumačiti da je pored crnogorskog jezika, jedino jezik albanske nacionalne manjine u službenoj upotrebi u Gradskoj opštini Tuzi. Na području Gradske opštine Tuzi živi značajan broj bošnjačke nacionalne manjine, kojoj se moraju izričito osigurati sva prava garantovana Ustavom, međunarodnim dokumentima i zakonom, uključujući i pravo na svoj jezik, a to je bosanski jezik. Pravo na jezik je jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom i međunarodnim pravnim aktima, posebno Evropskom konvecijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovakvom odredbom derogirano je jedno od osnovnih manjinskih prava bošnjačkog naroda, a to je pravo na upotrebu svog jezika”, piše u Dreševićevoj inicijativi.

Izjašnjenje na inicijativu Nedžada Dreševića sudu je uputio Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada.

“Osporavanom odredbom kojoj je propisano da je u Gradskoj opštini Tuzi, pored crnogorskog jezika, u službenoj upotrebi i albanski jezik, samo je konkretizovana odredba člana 11 stav 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kojoj je propisano da je u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjine čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima poslednjeg popisa, u službenoj upotrebi i jezik te manjine. S obzirom da na području GO Tuzi većinu stanovništva čine pripadnici albanskog naroda, nedvosmisleno proizilazi da je osporavana odredba zasnovana na zakonu, jer je bazirana na zakonom utvrđenom kriterijumu, odnosno postojanju većine pripadnika manjinskog albanskog naroda na osnovu kojeg je utvrđena službena upotreba albanskog jezika”, piše u mišljenju Veselina Vukčevića.

On je zaključio da je osporena odredba u skladu sa zakonom i predložio Ustavnom sudu da ne prihvati inicijativu odbornika Nedžada Dreševića. Vukčevićevo izjašnjenje jednoglasno su podržali članovi odbora za statut i propise.

Vladimir Vojinović predsjednik savjeta

Članovi odbora jednoglasno su predložili Skupštini Glavnog grada da za predsjednika Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave imenuje Vladimira Vojinovića, docenta sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Njega je za predsjednika savjeta predložio upravo fakultet. Predsjednik odbora Momčilo Vujošević saopštio je da se pored Vojinovića za predsjednika savjeta kandidovao i Ilija Kračković, privrednik kojeg je predložilo Udruženje proizvođača duvana iz Podgorice. Međutim, članovi odbora usaglasili su se da prednost daju Vojinoviću.

Mjesto predsjednika savjeta upražnjeno je od maja kada je ostavku na tu funkciju podnio Sreten Savićević.

/http://crna.gora.me/dresevic