Ismet Azizi : Prom. Zbornika radova sa Međun. nauč. skupa „Sto godina Sjeničke konf. 1917 – 2017.“