Zdravstvo u istočnon dijelu Sandžaka je u kolapsu.

Logoja (finale)

Dragi prijatelji,

Draga braćo,

Zdravstvo u istočnon dijelu Sandžaka je u kolapsu!

 

Iako Sandžak prima značajnu pomoć sa svih strana, nedostatak zdravstvenog osoblja ključni je problem u borbi protiv pandemije Covid-19. Općine koje su u najvećoj opasnosti od pandemije Covid-19 su Tutin, Sjenica i Novi Pazar, a koje se nalaze u istočnom dijelu Sandžaka.

Stoga apelujemo na sve institucije zemalja Zapadnog Balkana, ali i šire, da daju sve od sebe kako bi pomogle ove tri spomenute općine, posebno sa zdravstvenim osobljem. Ljekari su više nego potrebni.

Udruženje „Kosovo za Sandžak“ poziva Ministarstvo zdravlja Kosova i Ministarstvo zdravlja Albanije da pomognu Sandžaku putem Bošnjačkog Nacionalnog Vjeća

(Telefon: +381 20 315 608 E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs )

Također pozivamo Vladu Kosova i Vladu Albanije da izdvoje novčana sredstva u svrhu pomoći braći u Sandžaku.

U ime predsednistva

Ismet Azizi

———–

Dear Friends

Dear Brothers

Eastern Sandzak is in health collapse

Although aid is coming from all sides, lack of health personnel is a key problem in the fight against Covid-19 pandemic. The most at risk for covid-19 pandemics are Tutini, Sjenica and N. Pazari Communes situated in the esastern side of Sandjak.

Therefore, we appeal to all institutions of the Western Balkan states, but also beyond, to do their best to help these three aforementioned municipalities, especially to support them with health personnel. We are in urgent need of Medical Physicians.

“Kosovo for Sandzak” invites in particular the Ministry of Health of Kosovo and the Ministry of Health of Albania to help Sandzak through National Sandzak Council (Tel: +381 20 315 608 E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs ) to help us deal with the critical situation. We kindly ask the two ministries if possible, to allocate funding for this purpose to help the brothers from Sandzak.

Sincerely Ismet Azizi

Të dashur miqë

Të dashur vllezër

Sanxhaku lindor është në kolaps shëndetësor

Edhe pse në Sanxhak  po arrijnë ndihma të konsiderushme  nga të gjitha anët, mungesa  e përsonelit  shëndetësor është problem kyç në luftë me pandeminë Covid-19.

Komunat më të rrezikuar nga pandemia covid-19 janë Tutini, Sjenica dhe N. Pazari, të cilat shtrihen në pjesën lindore të Sanxhakut.

Andaj apelojmë të gjitha institucioneve të shteteve të Ballkanit Perëndimor, por edhe më gjerë që të bëjnë të pa munduarën që këtyre  tre  komunave të lartëpërmenduar t’iu dilët në ndihmë, sidomos me kuadro shëndetësore. Mjekët janë më se të domosdoshëm.

Shoqata “Kosova per Sanxhakun” fton ministrine e Shendetësisë së Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë te ndihmoj Sanxhakun përmes Këshillit Kombëtar të Sanxhakut (Telefon: +381 20 315 608 E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs ) dhe poashtu fton Qeverinë  e Kosovës dhe qeverinë e Shqipërisë që të ndajnë nga një shumë parash për këtë qëllim në ndihmë vëllezërve nga Sanxhaku.

Në emër të kryesisë

Ismet Azizi